logo_iskra

Varovanje osebnih podatkov, politika zasebnosti in piškotki

Podjetje Branko Iskra s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1. Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v poglavju Politika zasebnosti. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih strani v lasti podjetja Branko Iskra s.p., z nameniin podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Branko Iskras.p., spletna trgovina, Vodnikova 8, 4264 Boh.Bistrcia, Slovenija (vnadaljevanju: Branko Iskra s.p., )

V podjetju Branko Iskra s.p., cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatkevedno skrbno varujemo.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnikapo spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša sspremembami in dopolnitvami.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezneprimere potrebne dodatne oblike privolitve.

Naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in opretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETSšt. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)itd.).

Ker se zavedamo, da vam vaša zasebnost in seznanjenost z procesi obdelave vaših osebnih podatkov veliko pomenita vas vabimo tudi, da sio posameznih segmentih varstva osebnih podatkov preberete več vsmernicah Informacijskega pooblaščenca, ki na območju Republike Slovenije deluje kot pristojni državni organ za nadzor zakonskega okviravarstva osebnih podatkov 

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot posameznika: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov ipd.

Za potrebe poslovanja Branko Iskra s.p., zbira naslednje uporabnikovepodatke:

Ime, priimek, ulica, mesto, poštna številka, telefonska številka, e-poštninaslov. V kolikor želite račun izstavljen na podjetje potrebujemo šenaslednje podatke: naziv podjetja, davčna številka, sedež podjetja terpodatek če ste ali niste davčni zavezanec. V kolikor boste plačali zkreditno kartico je potrebno izpolniti še sledeče podatke: številka kartice,datum zapadlosti ter koda kartice (CVC).ter ostale podatke, ki jih vnesete na relevantne obrazce na spletni strani.

Z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglašate, da lahko BrankoIskra s.p., pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki ste jih ponudniku posredovali za namene izpolnitve pogodbe – naročila prostovoljno posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitevpogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členuveljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov)

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih
podlagah:
zakon in pogodbeni odnosi,
zakoniti interes.

 

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA IN POGODBENIH ODNOSOV

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost,obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe sponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke;v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov zaizvedbo pogodbe. Podrobnejša obrazložitev sklenitev in izvajanjapogodbe. Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov inzagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil inizpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6(1) GDPR).

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, zakatere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Vprimeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojoskladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Namen obdelave

Podrobnejša obrazložitev
V podjetju Branko Iskra s.p., bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj in samo za izvršitev naročila.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam-pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila- v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno znameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci,s katerimi sodeluje ponudnik so:

  • Računovodski servis  Sonce-Luna s.p.
  • Ponudniki plačilnih sistemov Sparkasse 
  • Ponudnik poštnih storitev Pošta Slovenije
  • Vzdrževalec in izdelovalec spletne trgovine  IVH d.o.o.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov nesmejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države. 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatkizbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisujezakon. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbepogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki jepotrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen vprimerih, ko pride med vami in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo;v takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo,5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom. 

SVOBODA IZBIRE

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali potem do nekaterihmest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati. Če sespremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov brane.iskra@gmail.com

Varnost

Vse posredovane informacije so varovane pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom. Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrbnašega podjetja. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami,ki jih ponudnik dobi o vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran oziroma, ko na spletni strani izvedete druge aktivnosti (nakupizdelka). Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom alineavtoriziranim odkritjem. Ponudnik za varstvo poskrbi z različnimiukrepi in informacijski mehanizmi, ki zagotavljajo nemoteno delovanjespletne strani in varnost prenosa podatkov na njej. 

MLADOLETNE OSEBE

Ponudnik močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke in oskrbovance varnega in odgovornega ravnanja z osebnimipodatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnihkoli osebnih podatkov na spletne strani brez dovoljenja staršev aliskrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov odoseb za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V povezavi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico do dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave,prenosa, ugovora in pritožbe.

Pravica do seznanitve: pravica, da izveste, kakšne podatke o vaszbiramo v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatkepridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje inkakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnihpodatkov. Vse to si lahko preberete v poglavju “Politika zasebnosti”, vprimeru, da imate še kakšna vprašanja, nam lahko pišete nabrane.iskra@gmail.com

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imatepravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo nazakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala donjenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki sepošlje na brane.iskra@gmail.com. Preklic privolitve za obdelavo osebnihpodatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitveza obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditiposamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnihpodatkov ni mogoče nuditi.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zveziz vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop doosebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstahosebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih zadoločitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov,pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe prinadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, oobstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjemprofilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas,ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR).

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočneosebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanjunamenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključnos predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebnepodatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnegaodlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov: podatkiniso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugačeobdelani; če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja drugapravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajoprevladujoči zakoniti razlogi; podatki so bili obdelani nezakonito; podatkeje treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EUali pravom države članice, ki velja za ponudnika; podatki so bili zbrani vzvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: če oporekatetočnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov; obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov,namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe; ponudnikpodatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vipotrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; stevložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogiponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovaliponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bivas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, insicer kadar: obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelavaizvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice doprenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo odenega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoliugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitihinteresov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f)člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlaginavedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razenče dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimiinteresi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje aliobrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo zanamene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavipodatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno zoblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednimtrženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za nameneneposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene. Kadarse podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalnenamene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov,povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkovv zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, kise izvaja iz razlogov javnega interesa.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kotposameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti vdržavi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali vkateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijskipooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vamikrši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, insicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi znjo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe neobravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali oodločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojnasodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi zosebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicerna brane.iskra@gmail.com

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvez iz osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatnepodatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora nazahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi zosebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpoznejev enem mesecu od prejema zahteve.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijoniso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je ponudnik o kršitvidolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo. V primeru, da gre zakršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščineposameznikov, je ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to nimogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, nakaterega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora bitiizvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Piškotki

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov s katerimi bi lahkougotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnilina spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnegamesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani nestrinja.

Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti inelektronskih komunikacijah 2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša napiškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 136/2009.

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), katerega157. člen predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov spleta.

Spletna stran brane.iskra@gmail.com za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa aktivnostiobiskovalcev in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniškeizkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovouporabo. 

Facebook in Instagram vtičnika

Na naših računih na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram, lahko z nami neposredno stopite v stik prek funkcij za komentiranje,pošiljanje sporočil in klepet. Informacije, ki nam jih boste na ta načinposlali, bomo obdelovali izključno za namen obravnave vašegakomentarja, zahteve oziroma vprašanja.

Na podlagi zakonitih interesov imamo pravico upravljati naše račune nadružbenih omrežjih in vsebine, ki jih na njih delimo, sodelovati zobiskovalci in odgovarjati na vaše zahteve

Poleg tega naše spletne strani uporabljajo Facebook in Instagram vtičnika. Ko obiščete našo spletno stran, se po vtičniku vzpostavineposredna povezava med vašim brskalnikom in Facebookovim in Instagramovim strežnikom. Ko uporabljate storitev, ki uporablja vtičnike, so lahko podatki neposredno preneseni iz vaše naprave upravljavcudružbenega omrežja (Facebooku in Instagramu). Na podatke, ki jih zbiravtičnik, nimamo nobenega vpliva. Če ste prijavljeni v navedena družbenaomrežja, je vašo uporabo storitve mogoče povezati z vašim računom v teh družbenih omrežjih. Če imate interakcije z vtičniki, na primer tako, davšečkate, sledite ali delite z drugimi, ali vnesete komentar, so lahkopodatki samodejno prikazani v vašem profilu v družbenem omrežju. Tudi če niste prijavljeni v račun družbenega omrežja, je mogoče, da vtičnikiupravljavcem družbenega omrežja pošiljajo vaš naslov IP. Prosimo, dapri uporabi naših storitev, to upoštevate.

Izrecno poudarjamo, da nimamo vpliva na obseg, naravo in namenobdelave vaših osebnih podatkov, ki jih opravlja ponudnik storitevdružbenega omrežja, zato vas na tem mestu napotujemo na politikezasebnosti ponudnikov storitev družbenih omrežij.

Politike zasebnosti so dostopne na spodnjih povezavah:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Posodobljeno: oktober 2023